ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΠΑΘΗΤΙΚΟ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΓΤΕ