Καταστατικό Συλλόγου Υπαλλήλων
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το παρόν καταστατικό του ΣΥΓΤΕ αποτελείται από 27 άρθρα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση που συνήλθε την 18/4/1991 και καθόρισε ημερομηνία Πανελλαδικής Ψηφοφορίας για την έγκριση των προτεινομένων τροποποιήσεων των διατάξεων του Καταστατικού, την 15, 16 και 17 Μαΐου 1991.

Το Καταστατικό του ΣΥΓΤΕ αναγνωρίσθηκε με την αριθμ. 1941/1969 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 5412/1872, 3237/1975, 1995/1976 και 3361/1991 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του ειδικού βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων με α.α. 2851 Ειδικό 674/18.12.1991.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος ΑΔΤ/ΔΣΑ 9789 Ευπόλιδος 12 – Αθήνα Τηλ. 3218200