Πέμπτη, Μάιος 05, 2016
   
Text Size

ΙΚΑ : ποιους συμφέρει να βγουν τώρα στη σύνταξη

Πότε θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και τι απαιτείται για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.

Οι απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα

Πόσο είναι το ποσοστό αναπλήρωσης

Η μείωση σχετικά με το ισχύον καθεστώς είναι μεσοσταθμικώς 7% ενώ η επικουρική σύνταξη προστίθεται στο ποσοστό αυτό. Το τελικό ποσό της σύνταξης θα καθορίζεται για όλα τα έτη με βάση το συντελεστή που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος ασφάλισης.

Ποια υπολογίζονται στα πλασματικά χρόνια

Ο χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο δημόσιο λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης:

α) Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

β) Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών

γ) Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.

δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη

ε) Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής.

στ) Ο χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο.

ζ) Ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.

η) Ο χρόνος απεργίας

θ) Ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (ΑΔ 58)

ι) Ο χρόνος μαθητείας

Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας για ένα ασφαλισμένο του ΙΚΑ;

Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 31.12.92 δικαιούται σύνταξης αν κατά την υποβολή της αίτησης έχει πραγματοποιήσει 10.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στην πραγματική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του. Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν αυτόν από 1.1.2011 καθορίζεται κατά το πρώτο έτος εφαρμογής σε 10.800 ημέρες ασφάλισης, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται κατά 300 ημέρες και μέχρι τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης. Το όριο ηλικίας αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα έτος ετησίως μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.

Τι ισχύει για τις γυναίκες στο ΙΚΑ;

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά ένα ανά έτος από 1.1.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Η ολοκλήρωση της αλλαγής αυτής θα γίνει το 2015, αντί για το 2014 που προέβλεπε το αρχικό κείμενο του σχεδίου νόμου. Για τις τρίτεκνες μητέρες προστέθηκε διάταξη η οποία αναφέρει ότι από την 1.1.2011 απαιτείται η συμπλήρωση του 52ου έτους, από 1.1.2012 η συμπλήρωση του 55ου έτους και από 1.1.2013 η συμπλήρωση του 65ου έτους. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι «οι μέχρι 31.12.92 μέχρι το 2013 συνταξιοδοτούνταν με 20 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας και από 1.1.2013 θα συνταξιοδοτούνταν με 20 χρόνια και συμπλήρωση του 50ου έτους.

Οι επικουρικές συντάξεις παύουν να έχουν την εγγύηση του κράτους; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις;

Η επικουρική ασφάλιση λειτουργεί και αυτή μέσα από ορισμένους κανόνες. Οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να αφήσουν χωρίς επικουρική σύνταξη τις επόμενες. Είναι αυτονόητο ότι τα επικουρικά ταμεία θα πρέπει να δίνουν συντάξεις ανάλογες των οικονομικών τους δυνατοτήτων, χωρίς να στερήσουν αυτό το δικαίωμα από τους συνταξιούχους των επόμενων γενεών. Οι πόροι των ταμείων προέρχονται από τη συνεισφορά τω εργαζομένων και επιχειρήσεων και όπως έως τώρα συνέβαινε, το δημόσιο και ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μπορούν να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων που το ίδιο το δημόσιο παρεμβαίνει με πολιτικές κοινωνικού χαρακτήρα, το κόστος των οποίων πρέπει και να αναλαμβάνει.

Τι γίνεται με το καθεστώς της παράλληλης ασφάλισης; Αλλάζει; Διατηρείται; Καταργείται;

Οι εργαζόμενοι που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993 διατηρούν το δικαίωμα να ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε ένα ταμείο, ακόμη και όταν ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερα επαγγέλματα. Καταργούνται οι εξαιρέσεις που υπήρχαν για ασφαλισμένους πριν το 1993 (δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς) που ασφαλίζονταν έως σήμερα σε ένα ταμείο, ενώ είχαν παράλληλα και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, για τις οποίες θα έπρεπε να ασφαλιστούν στα αντίστοιχα ταμεία. Για τους εργαζόμενους αυτούς παρέχεται βέβαια το δικαίωμα να λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κάθε ταμείο.

Ποιες αλλαγές γίνονται στους ασφαλισμένους πριν το 1983;

Σε όσα ταμεία προβλέπεται συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, το δικαίωμα αυτό διατηρείται αφού έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ). Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ακολουθούν τα όρια που προβλέπονται και για τους μετά την 1.1.1983 ασφαλισμένους. Υπάρχει βέβαια και εδώ ο περιορισμός του συντελεστή αναπλήρωσης της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης στο 2% από 1.1.2013. Αυτό ισχύει για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, εφόσον έχει θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τα έτη που προβλέπονται για κάθε κατηγορία.

Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών, δηλαδή με βάση πόσα και ποια χρόνια του εργασιακού βίου;

Από 1.1.2011 θα αρχίσει να υπολογίζεται σταδιακά κατ’ έτος, με βάση τους συντελεστές του νέου συστήματος, όλος ο χρόνος του εργάσιμου βίου με τον ακόλουθο τρόπο: για έναν εργαζόμενο που συνταξιοδοτείται π.χ. το 2016 οι συντάξιμες αποδοχές θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα από το 2011 έως το 2015 και με βάση το παλαιό σύστημα με κριτήριο τα 5 καλύτερα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας, αρχής όμως γενομένης για τον υπολογισμό από το 2015 και πίσω.

Από πότε θα ισχύσει ο συνδυασμός 40 χρόνια ασφάλισης και 60 έτη όριο ηλικίας;

Από 1.1.2011 και σταδιακά έως το 2015. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος συμπληρώνει αυτές τις δύο προϋποθέσεις παίρνει πλήρη σύνταξη. Εν προκειμένω βέβαια, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου εργασίας εκ των οποίων τα κάτωθι είναι χωρίς εξαγορά πλασματικός χρόνος μητέρων (βαρύνει το ταμείο), κύηση και λοχεία, επιδοτούμενη ανεργία και ασθένεια. Εξαιρετικά χαμηλό είναι το ποσό εξαγοράς σε ό,τι αφορά το χρόνο σπουδών (1.800 ευρώ το χρόνο).

Τι προβλέπεται για τη διαδοχική ασφάλιση;

Τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμός στον οποίο ήταν ασφαλισμένα κατά την τελευταία χρονική περίοδο της απασχόλησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του οργανισμού αυτού, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή τους : α) Πέντε ολόκληρα έτη ή 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων όμως 20 μήνες ή 500 ημέρες κατά την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή αίτησης για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος. β) Σαράντα μήνες ή 1.000 ημέρες, εκ των οποίων όμως 12 μήνες ή 300 ημέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν την διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

Πώς θα υπολογίζεται η σύνταξη

Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύνταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης για το έτος 2010, καθορίζεται στο ποσό των 360,00 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες. Παράλληλα οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά, από 1.1.2011 και εφεξής, σε φορείς κύριας ασφάλισης πλην ΟΓΑ, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015, δικαιούνται αναλογικού ποσού σύνταξης με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός πλήρους έτους ασφάλισης ή 300 ημερών και με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση. Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αν ο χρόνος ασφάλισης είναι μικρότερος των 15 ετών ή 4.500 ημερών ασφάλισης, καθορίζεται το 65ο έτος. Η μηνιαία σύνταξη των ανωτέρω υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης με βάση ποσοστά των προβλεπόμενων συντάξιμων αποδοχών ή ασφαλιστικών κατηγοριών, τα οποία καθορίζονται ως εξής:

Να σημειωθεί ότι το τελικό ποσό της σύνταξης θα καθορίζεται για όλα τα έτη με βάση το συντελεστή που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος ασφάλισης. Ενδεικτικά αναφέρουμε : Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο δημόσιο έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015, δικαιούνται :

α) Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα οριζόμενα κατ’ έτος ποσά συντάξεων όπως ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησης και όπως προβλέπονται για κάθε φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο από γενικές ή καταστατικές διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν.

β) Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ιδρύθηκε το έτος 1937 ως Τράπεζα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και το 1966 πήρε την ονομασία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και εισήλθε στο Χρηματιστήριο. Μέχρι το έτος 1998 το Μετοχικό Ταμείο Στρατού διατηρούσε την πλειοψηφία με ποσοστό 69% των μετοχών της Τράπεζας.

Το 1998, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού πούλησε μεγάλο πακέτο μετοχών και μέχρι τον Ιανουάριο του 2004 διατηρούσε ποσοστό 38,57% των μετοχών παραμένοντας ο Κύριος Μέτοχος. Τον Μάρτιο όμως του έτους 2004 το Μετοχικό Ταμείο Στρατού πούλησε την Τράπεζα στην Γαλλική Societe Generale η οποία στις 14/12/2012  ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale (99,08%) από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.