ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ