ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ Χ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ κ.κ. ΔΟΜΕΝΙΚΟ, ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ