ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ