ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΕΚ 1048/24-9-75

Ο Οργανισμός Προσωπικού συνομολογήθηκε με την από 3/9/1975 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 41073 Απόφαση του τότε Υπουργού Εργασίας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1048/ 24.9.1975 και έχει ισχύ νόμου. Η οποιαδήποτε τροποποίησή του μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ μετά από ΣΥΜΦΩΝΙΑ των δύο πλευρών.

Θα πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι μολονότι ο ισχύων Οργανισμός Προσωπικού έχει υπογραφεί από το έτος 1975, περιέχει πολλές διασφαλίσεις και εγγυήσεις για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.