ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ κ.Λ. ΛΑΧΑΝΟΥ