ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ