ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΤΕ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΤΕ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2014 – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 )